Chính sách bảo mật

Chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt vấn đề bảo mật khách hàng và chúng tôi chỉ thu thập, lưu hồ sơ, lưu trữ, tiết lộ, chuyển giao và sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách theo các điều khoản được nêu dưới đây.

Bảo vệ dữ liệu là vấn đề về tín nhiệm và vì vậy việc bảo mật cho Quý khách rất quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi chỉ sử dụng tên của Quý khách và các thông tin khác có liên quan đến Quý khách theo cách thức được nêu trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin trong trường hợp cần thiết yêu cầu chúng tôi làm như vậy và chúng tôi sẽ chỉ thu thập nếu thông tin đó có liên quan đến các giao dịch của chúng tôi với Quý khách.

Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin của Quý khách cho đến khi luật pháp yêu cầu hoặc phù hợp với mục đích thu thập thông tin.

Infinity shop cam kết tuân thủ các quy định hiện hành về pháp luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi Quý khách khởi tạo một tài khoản Infinity shop, hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của Quý khách thông qua Sàn giao dịch, thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • • Tên
 • • Địa chỉ giao hàng
 • • Địa chỉ email
 • • Số liên lạc
 • • Số điện thoại
 • • Ngày sinh
 • • Giới tính

Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu chứng từ để xác minh thông tin do Quý khách cung cấp.

Chúng tôi chỉ có thể thu thập thông tin cá nhân của Quý khách nếu Quý khách tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi. Nếu Quý khách chọn không gửi thông tin cá nhân của Quý khách cho chúng tôi hoặc sau đó rút lại sự chấp thuận của Quý khách cho việc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, chúng tôi không thể cung cấp cho Quý khách các Dịch vụ của chúng tôi. Quý khách có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi vào bất cứ lúc nào như được mô tả dưới đây.

Nếu Quý khách cung cấp thông tin cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, chúng tôi có quyền cho rằng Quý khách đã đạt được chấp thuận cần thiết từ bên thứ ba liên quan để chia sẻ và chuyển giao thông tin cá nhân của họ cho chúng tôi.

Nếu Quý khách đăng ký trên Infinity shop bằng tài khoản mạng xã hội, hoặc liên kết tài khoản Infinity shop của Quý khách với tài khoản mạng xã hội của Quý khách, hoặc sử dụng các tính năng truyền thông xã hội khác của Infinity shop, chúng tôi có thể truy cập vào thông tin về Quý khách đã được Quý khách tự nguyện cung cấp phù hợp theo chính sách của nhà cung cấp mạng xã hội và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của Quý khách mà chúng tôi đã thu thập được theo chính sách bảo mật của Infinity shop.

Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ Quý khách sẽ được sử dụng hoặc chia sẻ với bên thứ ba (bao gồm các công ty liên quan, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và bên bán thứ ba), vì một số hoặc tất cả các mục đích sau:

 • • Tạo thuận lợi cho việc sử dụng Dịch vụ của Quý khách (theo định nghĩa trong Điều khoản Sử dụng) và/hoặc truy cập Sàn giao dịch;
 • • Xử lý các đơn đặt hàng mà Quý khách đã đặt mua thông qua Sàn giao dịch, không kể sản phẩm được bán bởi Infinity shop hoặc đối tác bán hàng. Các khoản thanh toán mà Quý khách thực hiện thông qua Sàn giao dịch cho các sản phẩm, dù được bán bởi Infinity shop hay bên thứ ba, sẽ được xử lý bởi các đại lý được ủy quyền của chúng tôi;
 • • Để giao hàng hóa mà Quý khách đã mua thông qua Sàn giao dịch, không kể được bán bởi Infinity shop hoặc đối tác bán hàng. Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của Quý khách cho bên thứ ba cho việc giao hàng hóa cho Quý khách (ví dụ như đơn vị chuyển phát nhanh, v.v…);
 • • Cập nhật cho Quý khách về thời gian giao hàng, và cho các mục đích hỗ trợ khách hàng;
 • • So sánh thông tin và xác minh với bên thứ ba để đảm bảo rằng thông tin là chính xác;
 • • Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để quản lý tài khoản của Quý khách (nếu có) đã tạo lập với chúng tôi; để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của Quý khách; kiểm tra việc tải dữ liệu từ Sàn giao dịch; cải tiến bố cục và/hoặc nội dung của các trang bán hàng của Sàn giao dịch và tuỳ chỉnh cho người dùng; xác định khách truy cập trên Sàn giao dịch; tiến hành nghiên cứu về nhân khẩu học và hành vi của người sử dụng; cung cấp cho Quý khách các thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng có thể hữu ích hoặc do Quý khách yêu cầu từ chúng tôi, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ của người bán hoặc bên bán thứ ba, với điều kiện có cơ sở rằng Quý khách không phản đối việc chúng tôi liên lạc với những mục đích này;
 • • Khi Quý khách đăng ký một tài khoản với Infinity shop hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của Quý khách thông qua Sàn giao dịch, chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân đó để gửi cho Quý khách các tài liệu tiếp thị và/hoặc quảng cáo về sản phẩm và dịch vụ của đối tác bán hàng. Quý khách có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thư tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên lạc của Quý khách để gửi bản tin từ chúng tôi và từ các công ty liên kết của chúng tôi; và
 • • Trong trường hợp ngoại lệ, Infinity shop có thể bị yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, chẳng hạn như khi có căn cứ cho rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn ngừa mối đe dọa đến mạng sống hoặc sức khoẻ, hoặc vì mục đích thực thi pháp luật hoặc để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và theo quy định khác.

Infinity shop có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi cho các mục đích nói trên, cụ thể là để hoàn thành giao dịch với Quý khách, quản lý tài khoản của Quý khách và mối quan hệ của chúng tôi với Quý khách, để tiếp thị và thực hiện bất kỳ yêu cầu và quy định pháp lý hoặc yêu cầu nào khác mà Infinity shop cho là cần thiết. Khi chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với những đối tác nêu trên, chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng các bên đó sẽ đảm bảo và giữ cho thông tin cá nhân của Quý khách khỏi việc truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của Quý khách cho đến khi nào họ cần thông tin cá nhân để đạt được các mục đích nói trên.

Khi tiết lộ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của Quý khách cho các bên thứ ba và các bên liên kết của chúng tôi ở nước ngoài, Infinity shop sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng pháp luật của nơi tiếp nhận thông tin cũng có sẵn cơ chế bảo vệ dữ liệu cá nhân tương đương với tiêu chuẩn bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu.

Infinity shop không tham gia vào việc bán thông tin cá nhân của khách hàng cho các bên thứ ba.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Infinity Shop sẽ thường xuyên xem xét sự đầy đủ của Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi và thay đổi Chính sách Bảo mật vào thời điểm bất kỳ. Mọi thay đổi đối với chính sách này sẽ được công bố trên website.

Bình luận